Výzvy 

Výzvy:   AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva pre registrované sociálne podniky

Dátum zverejnenia 15.10.2020
Dátum ukončenia 02.11.2021
Dotácia do 780 000 EUR
Kód výzvy 2/2020/§ 54 – IP SP

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

V októbri 2020 bola vyhlásená zaujímavá výzva z dielne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zameraná na podporu registrovaných sociálnych podnikov a to vo forme investičných i prevádzkových výdavkov.

 

Zaradenie výzvy a základné limity:

 • maximálna výška grantu je 720 000 EUR
 • maximálna dĺžka realizácie projektu 18 alebo 24 mesiacov (závisí od typu podpory),
 • Oprávnení žiadatelia: všetky registrované sociálne podniky, ktoré pôsobia mimo územia BA kraja,
 • Oprávneným územím je celé územie SR, okrem územia Bratislavského kraja.

 

Intenzita grantu:

Investičné výdavky – do 50 %

Prevádzkové výdavky – do 50 %

Mzdové výdavky – do 100 %

 

Podmienky:

 • žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,
 • žiadateľ nesmel za posledných 5 rokov, porušiť zákon o nelegálnom zamestnávaní,
 • žiadateľ musí mať na 20 % investície schválený úver z úverovej inštitúcie,
 • projektom sa musí sa vytvoriť aspoň 1 pracovné miesto v ekvivalente plného pracovného miesta pre nezamestnanú osobu alebo neaktívnu osobu. Musí však ísť o čistý nárast oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov,
 • príjemca pomoci musí zamestnávať (už môže byť zamestnaný aj aktuálne) aspoň 1 ďalšie pracovné miesto v ekvivalente plného pracovného miesta,
 • Integračný podnik má limit na výšku grantu 50 000 EUR + (30 000 EUR x počet novovytvorených pracovných miest),
 • Pomoc je najvyššia pre začínajúce RSP – t..j. RSP, od ktorých založenia neuplynulo viac ako 5 rokov a
 1. a) neprebral činnosť iného podniku;
 2. b) ešte neprerozdeľoval zisky;
 3. c) nevznikol v dôsledku koncentrácie.

 

 • na aspoň na 20 % výdavkov investičnej pomoci, musí mať žiadateľ už schválený investičný zámer z úverovej inštitúcie,
 • nadobudnutý kapitálový majetok musí byť poistený počas doby udržateľnosti projektu (3 roky MSP),
 • povolené systémy financovania sú refundácia a predfinancovanie a úrad má zmluvnú povinnosť poslať peniaze do 30 dní,
 • obstarávanie kapitálových výdavkov sa musí realizovať cez prieskum trhu a partnerskú dohodu, alebo cez zákon o VO, ak je subjekt obstarávateľom podľa § 7,
 • sú 4 opatrenia cez ktoré sa dá ísť:
  • 1 – investičná pomoc pre MSP – veľmi nízke intenzity pomoci
  • 2 – investičná pomoc začínajúce a iba malé podniky – najvyššie intenzity pomoci
  • 3 regionálna investičná pomoc – podpora len v zmysle mapy regionálnej investičnej pomoci
  • deminimis- vysoká intenzita ale limit deminimis max 200 000 EUR.

 

Oprávnené výdavky (predmet projektu):

 • mzdové výdavky,
 • stroje prístroje, zariadenia,
 • dopravné prostriedky,
 • prevádzkové tovary a služby,
 • max výška nákladov zákazky pri investičných výdavkoch je 100 000 EUR.

Link na výzvu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projekt-investicna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka.html?page_id=1031144

Výzva z PPA – investičná pomoc

Dátum zverejnenia 01.06.2021
Dátum ukončenia 31.03.2021
Dotácia 10 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

20.11.2020, bola vyhlásená zaujímavá výzva na z dielne PPA určená pre pestovateľov špeciálnej rastlinnej výroby a chovateľov živočíšnej výroby na obstaranie investičných výdavkov.

 

Zaradenie výzvy a základné limity:

 • výška oprávnených výdavkov je max 200  000 EUR
 • uzávierka výzvy sa očakáva do 3 mesiacov od jej vyhlásenia
 • oprávnení žiadatelia: všetci pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby a chovatelia živočíšnej výroby
 • oprávneným miestom realizácie projektu je územie celého Slovenska

 

Intenzita grantu:

 • 40 % pre územie Bratislavského kraja,
 • 50 % pre zvyšok územia Slovenska,
 • + 20 % ak je žiadateľom mladý poľnohospodár, alebo je projekt realizovaný ekologickým poľnohospodárom evidovaným v ekológii na ÚKSÚP, max 70 %.

 

Podmienky:

žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,

 • žiadateľ môže podať v rámci výzvy len jednu žiadosť o grant, okrem prípadu, že jednu podá na špecializovanú rastlinnú a druhú na živočíšnu výrobu,
 • okresný úrad, odbor životného prostredia musí potvrdiť, že na investíciu nie je potrebné zisťovacie konanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. Inak musí byť predložené, resp. EJA, najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP,
 • verejné obstarávanie musí byť súčasťou podania žiadosti o grant,
 • povoľovacie konanie stavebného úradu postačuje predložiť až po schválení projektu,
 • žiadateľ musí byť zapísaný v zozname partnerov verejného sektora, ale stačí to až pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Bodové zvýhodnenie je za:

 • realizáciu špeciálnej rastlinnej výroby na ploche viac ako 0,3 ha a to čo najviac rokov,
 • odbytovanie cez organizáciu výrobcov, či lokálnym spotrebiteľom,
 • sídlo v najmenej rozvinutých okresoch SR,
 • zameranie projektov na investície súvisiace s fóliovníkmi či skleníkmi, precízne aplikovanie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín,

 

Oprávnené výdavky (predmet projektu):

Investičné výdavky na hmotný aj nehmotný majetok, vrátane  špecializovaných vozidiel, stavieb, koncových závlahových systémov a práv duševného vlastníctva

Výzva na podporu rozvoja priemyslu na Hornej Nitre

Dátum zverejnenia 13.02.2020
Dátum ukončenia 30.11.2020
Dotácia 50 000 EUR až 200 000 EUR
Kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

13.02.2020 bola vyhlásená zaujímavá výzva z Ministerstva hospodárstva, zameraná na obstaranie výrobných technológií a systémov využívaných pri výrobnom procese priemyselných firiem, reklamných agentúr, architektonických firiem a firiem z oblasti telekomunikácii, pôsobiacich v regióne Horná Nitra, okresy Partizánske a Prievidza.

Firma žiadateľa musí existovať aspoň od 01.01.2019.

Intenzita grantu je až 85 % oprávnených výdavkov, medzi ktoré radíme najme stroje, prístroje, zariadenia či softvérové riešenia pre takmer všetky priemyselné odvetvia.

Výzva je zaujímavá tým, že má veľmi „benevolentné“ ekonomické kritéria na firmu žiadateľa, čo znamená, že aj firma s malým majetkom a tržbami, dokáže získať grant vo vysokej výške NFP a bez bodových zrážok.

Nie je nevyhnutné vytvárať nové pracovné miesta.

Udržateľnosť projektu je len 3 roky.

Výzvy na podporu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných okresoch SR

Dátum zverejnenia 08.06.2020
Dátum ukončenia 08.06.2020
Dotácia 35 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27 a OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Firma žiadateľa bude musieť existovať aspoň 12 mesiacov,

Oprávneným žiadateľom sú len malé a stredné podniky (do 250 zamestnancov), pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich odvetviach, ktoré mnohé z nich len okrajovo súvisia s cestovným ruchom, no napriek tomu sú oprávnené.

Oprávnené okresy sú Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Snina, Humenné, Medzilaborce.

Oprávnenosť žiadateľa je potrebné prediskutovať konkrétne, nakoľko bolo vydaných niekoľko usmernení, či záväzných odpovedí na otázky zo strany ministerstva, ktoré treba správne interpretovať.

Intenzita grantu je až 85 % z výšky oprávnených výdavkov, do ktorých patrí široká škála druhov nákladov, od stavebných, cez technológie, stroje, prístroje, zariadenia, až po softvérové riešenia vo firme.

Výzva na podporu duálneho vzdelávania

Dátum zverejnenia 26.02.2020
Dátum ukončenia 31.12.2020
Dotácia 50 000 EUR až 200 000 EUR
Kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

26.02.2020 bola vyhlásená zaujímavá výzva č. 25 z OP Výskum a inovácie, z dielne Ministerstva hospodárstva, zameraná na podporu duálneho vzdelávania a obstaranie výrobných technológií a systémov využívaných pri výrobnom procese priemyselných firiem pôsobiacich v nasledovných okresoch : Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa a Sabinov.

 • Firma žiadateľa musí existovať aspoň 36 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie NFP,
 • Firma žiadateľa musí mať oprávnenú činnosť, ktorá súvisí s predmetom projektu, zapísanú aspoň 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie NFP,
 • oprávneným žiadateľom sú len malé a stredné podniky (do 250 zamestnancov), pôsobiace vo vybraných oblastiach priemyslu, konkrétne: Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, Výroba chemikálií a chemických produktov, Výroba elektrických zariadení, Výroba strojov a zariadení, Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, Reprodukcia záznamových médií, Výroba výrobkov z gumy a plastu, Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (okrem 25.4), Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, Výroba potravín, Výroba nápojov, Výroba textilu, Výroba odevov, Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu, Výroba papiera a papierových výrobkov, Tlač a reprodukcia záznamových médií, výroba nábytku alebo v nasledovných službách: Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, Informačné služby, Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy, Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov, Výstavba budov, Inžinierske stavby, Špecializované stavebné práce, Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov, Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, Ostatné osobné služby
 • Intenzita grantu: 90 % tak pre malé ako aj pre stredné firmy
 • oprávnenými výdavkami je obstaranie strojov, prístrojov, či zariadení, alebo softvérového vybavenia

Výzva na výstavbu zariadení na využívanie vybraných druhov OZE

Dátum zverejnenia 18.12.2019
Dátum ukončenia 31.12.2020
Dotácia 20 000 EUR - 2 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Oprávnené sú projekty zamerané na:

 • výstavba zariadení na využitie vodnej energie;
 • výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
 • výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Výzva na Inteligentné inovácie v priemysle

Dátum zverejnenia 07.12.2018
Dátum ukončenia 31.12.2020
Dotácia 100 000 EUR - 3 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Tesne pred Vianocami 2018, bola vyhlásená zaujímavá výzva OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, zameraná na obstaranie výrobných technológií a systémov využívaných pri výrobnom procese priemyselných firiem.

 

Zaradenie výzvy a základné limity:

 • ide o štátnu pomoc, takže projekty v zmysle vyhlásenej výzvy sa nezapočítavajú do limitu deminimis (limit DM znamená poskytnutie pomoci vo výške max 200 000 EUR počas troch po sebe nasledujúcich rokov. Poskytnutie DM je dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP s príslušným ministerstvom),
 • minimálna výška grantu: 100 000 EUR,
 • maximálna výška grantu: 3 000 000 EUR,
 • maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov (začiatok lehoty je objednanie strojov, koniec lehoty je ich dodanie), nezapočítava sa čas na prípravu projektu ani verejné obstarávanie),
 • definitívna uzávierka výzvy je 30.11.2020 – predĺženie bude oznámené v krátke dobe
 • firma žiadateľa musí existovať aspoň 36 mesiacov.

 

Intenzita grantu:

od 35 % do 50 % podľa veľkosti podniku a jeho umiestenia

Oprávnené výdavky:

 • investičné výdavky na hmotný i nehmotný investičný majetok

Podmienky:

 • verejné obstarávanie sa realizuje zjednodušenou formou mimo zákona verejnom obstarávaní – veľká výhoda v úspore času, technike súťaže, a kontrole súťaže
 • modernizácia výrobného procesu či výrobku, musí byť zásadná a byť zameraná na najmodernejšie technológie a spĺňať aspoň 3 položky inovácií z priloženého dokumentu „inteligentné inovácie v priemyselne“ v zmysle tabuľky v dokumente uvedenej,
 • projekt musí byť zameraný na niektoré z odvetví, špecifikovaných v prílohe „RIS3 SK“, ktorú problematiku je vhodné prekonzultovať osobne či telefonicky,
 • žiadateľ musí spĺňať niekoľko ekonomických kritérií, ktorých plnenie overíme z účtovnej závierky Vašej firmy za roky 2019 a 2018, priaznivé výsledky hospodárenia za rok 2019, pomôžu pri hodnotení grantu, nie sú však nevyhnutné,
 • firma nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,
 • Inteligentné riešenia realizované v rámci projektu musia ako celok v produkčnej prevádzke umožniť priebežnú optimalizáciu produkčného procesu s využitím digitálnych dát. To znamená, že po realizácii projektu musí byť produkčná prevádzka schopná poskytovať digitálnu dátovú zostavu, ktorú možno využiť ako základ pre sledovanie, kontrolu, analýzu a optimalizáciu činností, ktoré zariadenia alebo technologický celok v rámci prevádzky podniku vykonáva

 

Prílohy:

 • sú len dve prílohy žiadosti o grant, ktoré treba zabezpečiť z inštitúcií (a aj pri nich pripravuje žiadosti na úrad my), ostatné pripravujeme pre vás na podpis.

Výzva na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Dátum zverejnenia 27.09.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 100 % z oprávnených nákladov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Podporované oblasti:

Výzva podporuje obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami, konkrétne:

  • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;
  • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
  • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

obhospodarovatelia lesa

Výzva zameraná na investcie, obnovu lesov, pilotné projekty, prístup k lesnej pôde

Dátum zverejnenia 27.09.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 50 % z oprávnených nákaldov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Podporované oblasti:

o   Investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov. Ozdravné opatrenie pre lesníkov, napr.:

 1. umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.
 2. budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie –mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
 3. zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne:
 • výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkým pôtik kapcavý, sova obyčajná, sova dlhochvostá) a hmyzožravé spevavce;
 • výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov.
 1. vypracovanie PSoL pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva).

 

Preplácať sa budú: hmotné aj nehmotné investície, aj iné náklady

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

obhospodarovatelia lesa

Výzva na zelené inovácie a vrejnoprospešné technológie

Dátum zverejnenia 31.12.2019
Dátum ukončenia 31.03.2020
Dotácia zrejme do 200 000 EUR, podpora zrejme aspoň 50 %
Kód výzvy zatiaľ neurčené

V rámci programovej oblasti Rozvoj obchodu, inovácií a MSP program podporí výstup „Zvýšená konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci ťažiskových oblastí: zelené inovácie v priemysle, verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“ prostredníctvom minimálne dvoch otvorených výziev na predkladanie žiadostí o projekt zameraných na podporu podnikov pri rozvoji, aplikovaní a komercializácii zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb; v zozeleňovaní ich obchodnej prevádzky; v inovovaní verejnoprospešných technológií riešení a procesov a v inovovaní pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Výstup bude podporený aj prostredníctvom schémy malých grantov (SMG). SMG č. 1 sa zameria na podporu startupov v rozvoji podnikania, a to napríklad investíciami do rozvoja a do technológií/strojov/zariadení.