Law 2

Konzultovanie podnikateľského zámeru

Povedzte nám o Vašich rozvojových plánoch a my Vám radi poradíme v oblasti vhodného spôsobu financovania. Odporučíme Vám prípadné zmeny v projektovom zámere s cieľom zosúladiť ho so všeobecnými či konkrétnymi podmienkami výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Využijeme pri tom naše skúsenosti z realizovaných projektov i znalostí podmienok výziev. Upozorníme Vás na nevyhnutné povinnosti vyplývajúce z grantového financovania a upozorníme Vás na prípadné riziká. Služba je aktuálne poskytovaná zdarma.

KONTAKTUJTE NÁS
Law 4

Vyhľadávanie vhodných výziev

Po pochopení Vášho projektového zámeru a jeho zaznamenaní v našom CRM systéme, vyhľadáme vhodnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a to v zozname aktuálnych, ale i plánovaných výziev. Včas Vás o plánovaných výzvach a ich podmienkach sami informujeme. Poskytneme Vám všetky potrebné informácie k jednotlivým výzvam a ich kompatibilite s Vašim projektovým zámerom. Služba je aktuálne poskytovaná zdarma.

KONTAKTUJTE NÁS
Law 9

Spracovanie projektu

Detailne preveríme či Vaša firma a projektový zámer spĺňa všetky podmienky poskytnutia pomoci vybranej výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Jednotlivé podmienky výzvy s Vami v prípade záujmu prekonzultujeme podrobne. Pripravíme pre Vás zoznam otázok s účelom získania dostatočného množstva informácií pre komplexnú prípravu projektového spisu pre účely podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zodpovedanie otázok môže prebehnúť písomne, telefonicky, osobným rozhovorom, prípadne vzájomnou kombináciou uvedených metód zberu informácií. Po kompletnom spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej príloh Vám ju v predstihu zašleme na prezretie a po finálnom potvrdení znenia dokumentov, budú tieto odoslané poskytovateľovi pomoci na hodnotenie.

KONTAKTUJTE NÁS

Proces verejného obstarávania

Už k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok poskytovateľovi pomoci, je zväčša nevyhnutné vykonať malý prieskum trhu pre účely obstarania tovarov a služieb, ktoré sú plánované ako súčasť pripravovaného projektu. Neskôr, zvyčajne po schválení projektu, zrealizujeme riadne verejné obstarávanie, podľa vhodnej metódy verejného obstarávania. Bude Vám pridelený odborník s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, ktorý Vám aktívne pomôže s jednotlivými procesmi verejného obstarávania.

KONTAKTUJTE NÁS
Law 6

Implementácia projektu

Po schválení projektu nasleduje proces jeho implementácie. Je plný byrokracie a nutnosti plnenia rôznych podmienok poskytnutia pomoci v rôznych časových intervaloch. V uvedenej oblasti máme množstvo skúsenosti z už úspešne implementovaných a realizovaných projektov. Všetko Vám vysvetlíme, budeme sledovať potrebné termíny a urobíme všetko pre úspešné ukončenie realizácie projektu. Budeme Vám k dispozícií aj po ukončení projektu, počas doby udržateľnosti projektu, ktorá je zvyčajne tri roky od jeho samotného ukončenia.

KONTAKTUJTE NÁS

NEVÁHAJTE SA PORADIŤ S NAŠIMI ODBORNÍKMI

Opýtať sa

SPOLUPRÁCA

Pracujeme ako jeden zjednotený tím s poprednými spoločnosťami na trhu po celom svete a našim klientom poskytujeme poradenstvo najvyššej možnej kvality.

Napíšte nám