Výzvy 

Výzvy:   AktuálnePlánovanéUkončené

Výzvy na podporu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných okresoch SR

Dátum zverejnenia 08.06.2020
Dátum ukončenia 08.06.2020
Dotácia 35 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27 a OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Firma žiadateľa bude musieť existovať aspoň 12 mesiacov,

Oprávneným žiadateľom sú len malé a stredné podniky (do 250 zamestnancov), pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich odvetviach, ktoré mnohé z nich len okrajovo súvisia s cestovným ruchom, no napriek tomu sú oprávnené.

Oprávnené okresy sú Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Snina, Humenné, Medzilaborce.

Oprávnenosť žiadateľa je potrebné prediskutovať konkrétne, nakoľko bolo vydaných niekoľko usmernení, či záväzných odpovedí na otázky zo strany ministerstva, ktoré treba správne interpretovať.

Intenzita grantu je až 85 % z výšky oprávnených výdavkov, do ktorých patrí široká škála druhov nákladov, od stavebných, cez technológie, stroje, prístroje, zariadenia, až po softvérové riešenia vo firme.

Výzva na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Dátum zverejnenia 27.09.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 100 % z oprávnených nákladov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Podporované oblasti:

Výzva podporuje obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami, konkrétne:

  • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;
  • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
  • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

obhospodarovatelia lesa

Výzva zameraná na investcie, obnovu lesov, pilotné projekty, prístup k lesnej pôde

Dátum zverejnenia 27.09.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 50 % z oprávnených nákaldov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Podporované oblasti:

o   Investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov. Ozdravné opatrenie pre lesníkov, napr.:

 1. umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.
 2. budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie –mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
 3. zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne:
 • výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkým pôtik kapcavý, sova obyčajná, sova dlhochvostá) a hmyzožravé spevavce;
 • výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov.
 1. vypracovanie PSoL pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva).

 

Preplácať sa budú: hmotné aj nehmotné investície, aj iné náklady

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

obhospodarovatelia lesa

Výzva na zelené inovácie a vrejnoprospešné technológie

Dátum zverejnenia 31.12.2019
Dátum ukončenia 31.03.2020
Dotácia zrejme do 200 000 EUR, podpora zrejme aspoň 50 %
Kód výzvy zatiaľ neurčené

V rámci programovej oblasti Rozvoj obchodu, inovácií a MSP program podporí výstup „Zvýšená konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci ťažiskových oblastí: zelené inovácie v priemysle, verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“ prostredníctvom minimálne dvoch otvorených výziev na predkladanie žiadostí o projekt zameraných na podporu podnikov pri rozvoji, aplikovaní a komercializácii zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb; v zozeleňovaní ich obchodnej prevádzky; v inovovaní verejnoprospešných technológií riešení a procesov a v inovovaní pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Výstup bude podporený aj prostredníctvom schémy malých grantov (SMG). SMG č. 1 sa zameria na podporu startupov v rozvoji podnikania, a to napríklad investíciami do rozvoja a do technológií/strojov/zariadení.

Výzva na začatie podnikania na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Dátum zverejnenia 31.10.2019
Dátum ukončenia 31.01.2020
Dotácia 15 000 EUR, výška dotácie 100 % - paušálna platba
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Začiatok činnosti mladých poľnohospodárskych podnikov

Výzva na začatie podnikania mladých farmárov

Dátum zverejnenia 31.10.2019
Dátum ukončenia 31.01.2020
Dotácia 50 000 EUR, výška dotácie 100 %
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Pomoc pri začatí podnikateľskej činnosti zameranej na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu

Výzva na zber a spracovanie zmesového komunálneho odpadu

Dátum zverejnenia 27.12.2017
Dátum ukončenia 15.12.2019
Dotácia do 6 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Oprávnené je len územie najmenej rozvinutých okresov.

 1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:
 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).
 • Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).
 • Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného KO (ďalej aj „BRKO“), ktorých výstupom je upravený odpad)24.

 

 1. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

 

 • Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).

 

 1. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, t.j.:

 

 • Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.
 • Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární28 v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).
 • Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO.

Výzva zameraná na výmenu starých spaľovacích zariadení vo verejných budovách

Dátum zverejnenia 29.10.2018
Dátum ukončenia 31.10.2019
Dotácia 25 000 - 1 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-4

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce

medzi oprávnené aktivity patrí najmä:

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách  v rozsahu:

a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,

b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

 

Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:

1.      zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň

2.      režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň 3.    ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook),

 

deklarovaný tepelný príkon pôvodných spaľovacích zariadení nesmie dosiahnuť prahovú hodnotu 5 MW

Výzva na podporu aerotermálnej a geotermálnej energie a využívania skládkového plynu z ČOV

Dátum zverejnenia 31.05.2018
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 100 000 EUR - 2 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby
 • B3 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • B4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
 • B5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Výzva pre zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva

Dátum zverejnenia 27.12.2017
Dátum ukončenia 15.10.2019
Dotácia 10 000 EUR - 100 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre orgány územnej samosprávy a neziskové organizácie. Projekt môže byť zameraný na obstaranie hardvéru či softvéru, ďalej na obstaranie poradenských služieb, školení, či výdavky v súvislosti so mzdami vlastných zamestnancov.