Výzvy 

Výzvy:   AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a rôzne podujatia s cieľom obnovy kultúrneho dedičstva

Dátum zverejnenia 26.07.2019
Dátum ukončenia 29.09.2019
Dotácia 2000 EUR - 1 000 000 EUR, výška dotácie 80 % až 100 %
Kód výzvy CLT01

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby
 • Projekty implementované v menej rozvinutých a znevýhodnených geografických regiónoch a komunitách
 • Projekty, ktoré zhodnocujú kultúrne dedičstvo, pričom obnova kultúrnej pamiatky je povinná časť projektu a priorita je kladená na kultúrne pamiatky v zlom stave
 • Projekty, v ktorých sa vytvárajú siete (partnerstvá) s poskytovateľmi služieb (ubytovanie, voľnočasové aktivity, reštaurácie a pod.) a ostatnými miestnymi aktérmi
 • Projekty s jasnou podnikateľskou stratégiou zameranou na generovanie príjmov z kultúrnych aktivít
 • Projekty implementované v partnerstve s inštitúciami z Prispievateľských štátov (Nórsko, Island a/alebo Lichtenštajnsko)
 • Projekty, ktoré sú zamerané na aktívnu účasť miestnej komunity
 • Projekty implementované v partnerstve alebo v spolupráci s kultúrnymi hráčmi (spĺňajúcimi definíciu v zmysle „Kreatívna Európa“) a/alebo kultúrne a kreatívne centrá
 • Projekty podporujúce kultúrne dedičstvo menšín ako napr. židovské, rómske atď.
 • Projekty podporujúce boj proti radikalizmu, extrémizmu a nenávistným prejavom
 • Projekty, ktoré zapájajú miestnych remeselníkov do prác na obnove napr. prostredníctvom odbornej prípravy v oblasti tradičných zručností v stavebných remeslách
 • Projekty implementované v oblastiach s už jestvujúcim turistickým záujmom
 • Projekty zamerané na založenie rezidenčného umeleckého centra
 • Projekty so silným zameraním na vzdelávacie funkcie kultúrneho dedičstva

 

Podčiarknutý text indikuje, že daná priorita je podmienkou, t.j. je povinné túto prioritu zahrnúť do projektu.

 

Príklady podpory:

 

 • múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry, organizácie a inštitúcie;
 • hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a archeologických nálezísk, pamiatok, lokalít a budov historického významu; prírodné dedičstvo súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo príslušnými verejnými orgánmi;
 • nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí a remesiel;
 • umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti;
 • kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;
 • písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.
 • Investície do interaktívnych kultúrnych programov zameraných na hlavné podujatia a/alebo osobnosti historicky prepojené s kultúrnou pamiatkou
 • Investície do infraštruktúry pre produkciu tradičných produktov ako je pivo, medovina, produkty z bylín a iné (za predpokladu, že najmenej 80 % kultúrnej pamiatky sa bude stále využívať na kultúrne aktivity)
 • Drobné investície do cyklistických chodníkov na zlepšenie prístupu ku kultúrnemu dedičstvu, vrátane prenájmu bicyklov pre hostí/návštevníkov
 • Investície do amfiteátrov, interaktívnych výstav, nových a inovatívnych foriem prezentácií atď.
 • Financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s geocachingom, hľadaním pokladov, oživenými dobrodružstvami z historických kníh a inými pop-kultúrnymi zážitkami.

Výzva na sklady pre pestovateľov zeleniny

Dátum zverejnenia 01.07.2019
Dátum ukončenia 17.10.2019
Dotácia 10 000 EUR - 3 000 000 EUR, výška dotácie je 50 %
Kód výzvy 41/PRV/2019

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít:

        súčasťou výstavby skladu môže byť výstavba bezprostredných vonkajších plôch, oplotenia a príjazdových komunikácii týkajúcich sa skladu

        súčasťou investície do skladu môže byť aj prípadné riešenie energetického hospodárstva bezprostredne súvisiaceho s prevádzkou skladu – maximálny  tepelný výkon 500 kWt

        oprávnené sú len investície súvisiace so skladovaním plodín špecializovanej rastlinnej výroby (Príloha č. 7 výzvy: okopaniny (zemiaky konzumné, povojník batátový) a zelenia, melóny a jahody)

Výzva na lesnícke technológie

Dátum zverejnenia 04.06.2019
Dátum ukončenia 13.09.2019
Dotácia 5 000 EUR - 200 000 EUR, výška dotácie 50 %
Kód výzvy 40/PRV/2019

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

o   výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku;.

o   nákup alebo lízing nových strojov a zariadení do výšky ich trhovej hodnoty; pričom investíciou do strojov a zariadení sa rozumie aj kúpa živých zvierat, konkrétne koní a volov, na využívanie pri sústreďovaní dreva v lesoch (traktory, lanovky, lesné ťahače, harvestery, motorové píly, nakladače s hydraulickou rukou, technologické vozidlá s pohonom všetkých kolies, stroje určené na spracovanie lesných produktov pre priemyselným spracovaním dreva, špeciálne stroje na opravu lesných ciest, frézy, technika pre lesné škôlky a úžitkové vozidlá, a iné.)

o   výdavky na obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

 Ak je projekt zameraný prevažne na nákup ťahačov a prívesov pre odvoz dreva, je bodovo zásadne znevýhodnený. Naopak, lesné traktory, frézy, špeciálna lesnícka technika je zásadne zvýhodnená.

Výzva zameraná na podporu zlepšenia študijných výsledkov žiakov základných a stredných škôl

Dátum zverejnenia 19.07.2019
Dátum ukončenia 29.11.2019
Dotácia 100 000 EUR - 200 000 EUR, až do 100 %
Kód výzvy PO1/2019/DOP/1.1.1-01

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby
 • len mzdové výdavky (trvalý pracovný pomer, či dohody mimo pracovného pomeru), ktorých cieľom bude podpora oprávnených cieľových skupín za účelom zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov
 • Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Výzva zameraná na výmenu starých spaľovacích zariadení vo verejných budovách

Dátum zverejnenia 29.10.2018
Dátum ukončenia 31.10.2019
Dotácia 25 000 - 1 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO1-SC141-2018-4

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce

medzi oprávnené aktivity patrí najmä:

Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách  v rozsahu:

a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,

b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia podľa písm. a).

 

Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:

1.      zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň

2.      režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a zároveň 3.    ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný telefón, tablet, notebook),

 

deklarovaný tepelný príkon pôvodných spaľovacích zariadení nesmie dosiahnuť prahovú hodnotu 5 MW

Výzva pre zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva

Dátum zverejnenia 27.12.2017
Dátum ukončenia 15.10.2019
Dotácia 10 000 EUR - 100 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre orgány územnej samosprávy a neziskové organizácie. Projekt môže byť zameraný na obstaranie hardvéru či softvéru, ďalej na obstaranie poradenských služieb, školení, či výdavky v súvislosti so mzdami vlastných zamestnancov.

Výzva na rekonštrukciu rozvodov tepla

Dátum zverejnenia 29.03.2019
Dátum ukončenia 30.08.2019
Dotácia 0 - 6 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Výzva je určená na rekonštrukciu rozvodov tepla pre správcov tejto tepelnej infraštruktúry. Výška dotácie je až 85 %.

Výzva pre stredné umelecké školy a konzervatóriá

Dátum zverejnenia 03.09.2019
Dátum ukončenia 30.09.2019
Dotácia 0 - 1 000 000
Kód výzvy zatiaľ neurčený

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Predmetom projektu bude úprava učebných osnov stredných umeleckých škôl, vrátane obstarania nového vybavenia odborných učební

Výzva pre projekty energetickej efektívnosti DM

Dátum zverejnenia 29.09.2017
Dátum ukončenia 28.06.2019
Dotácia 20 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy z každého odvetvi priemyslu. Predmetom projektu môžu byť takmer akékoľvek náklady, ktorých výsledkom bude zníženie spotreby energie pri výrobnom procese. Najčastejším predmetom investície býva zateplenie fasády, strechy, podlahy, inštalácia FVE, výmena zdroja tepla, rozvodov tepla, výmena okien, dverí, brán, inštalácia systému riadenia spotreby energie a iné.

Výzva pre inteligentné inovácie v priemysle

Dátum zverejnenia 20.12.2018
Dátum ukončenia 30/09/2019
Dotácia 100 000 EUR - 3 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určené pre priemyselné spoločnosti z rôznych odvetví priemyslu. Predmetom projektu môže byť kúpa výrobných zariadení, vrátane softvérov, či práv duševného vlastníctva. Výška dotácie je závislá od regiónu a veľkosti podniku. Maximálna výška grantu je 50 %. Ide zrejme o poslednú výzvu na kúpu technologického vybavenia pre priemyselné firmy.