Výzvy 

Výzvy:   AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva pre najmenej rozvinuté regióny na obstaranie technologických celkov do výroby

Dátum zverejnenia 12.09.2017
Dátum ukončenia 15.01.2018
Dotácia 100 000 EUR až 1 000 000 EUR
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Predmetom tejto výzvy je obstaranie technologických celkov do výroby, v rámci podstate každej činnosti, zaradenej do kategórie “C” – priemyselná výroba v zmysle SK NACE kódov.

Výška dotácie v percentách je až do 55 % oprávnených nákladov projektu.

Výzva je však určená výhradne pre prevádzky v nasledovných okresoch

 

Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Kežmarok
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Gelnica
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Bardejov
Medzilaborce

Výzva pre najmenej rozvinuté okresy na kúpu hmotného investičného majetku

Dátum zverejnenia 15.12.2017
Dátum ukončenia 28.02.2018
Dotácia 50 000 EUR až 200 000 EUR
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je zameraná špecificky iba na nasledovné okresy a iba na nasledovné činnosti:

Oprávnené územie:

 

Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Kežmarok
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Gelnica
Rožňava
Sobrance
Trebišov
Bardejov
Medzilaborce

 

Oprávnené činnosti:

 • 50 Vodná doprava
 • 51 Letecká doprava
 • 58 Nakladateľské činnosti (okrem vydávania kníh, vydávania novín, vydávania časopisov a periodík, nakladateľstva v oblasti počítačových hier))
 • 61 Telekomunikácie
 • 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (okrem časti 62.01 – tvorba počítačových hier)
 • 63 Informačné služby (okrem 63.91 – činnosť spravodajských agentúr)
 • 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
 • 72 Vedecký výskum a vývoj
 • 73 Reklama a prieskum trhu
 • 74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (okrem 74.20, 74.30 a časti 74.90 – činnosť osobných agentov alebo agentúr  divadelných alebo iných umelcov)
 • 93 Športové, zábavné a rekreačné činnosti, ako napríklad: prevádzka športových zariadení, Fitnescentrá

Výzva na Výskum a Vývoj pre súkremné spoločnosti

Dátum zverejnenia 15.12.2017
Dátum ukončenia 28.02.2018
Dotácia 200 000 ERU až 4 000 000 EUR
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Predmetom výzvy budú výskumné a vývojové aktivity v oblasti témy Automobily 21. storočia a Priemysel 21. storočia.

Okrem toho budú oprávnené aj náklady na obstaranie technologických celkov za účelom výroby nových produktov, ktoré budú predmetom výskumu či vývoja.

Maximálna výška podpory v percentách, bude až 80 % oprávnených nákladov projektu.

Výzva na ISO normy kvality a posudzovanie zhody výrobkov

Dátum zverejnenia 31.10.2017
Dátum ukončenia 30/03/2018
Dotácia 10 000 EUR až 100 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Ide o výzvu z dielne Ministerstva hospodárstva. Je zameraná na preplácanie systémov manažérstva kvality (napr. ISO) a posudzovania zhody výrobkov v podnikoch MSP.

Prepláca sa 75 % až 85 % nákladov projektu.

Minimálna výška pomoci je 10 000 EUR a maximálna je 100 000 EUR.

Ide o výzvu Deminimis.

Oprávnené sú de facto všetky priemyselné spoločnosti.

Výzva je zaujímavá, neobvykle vysokou intenzitou pomoci.

Vo výzve je dosť peňazí na uspokojenie aj stovky projektov. Šanca schválenia je teda absolútne reálna.

Výzva pre najzaostalejšie regióny SR na kúpu výrobnej technológie

Dátum zverejnenia 12.09.2017
Dátum ukončenia 15/01/2018
Dotácia 100 000 EUR až 1 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby

Výzva je zameraná na obstaranie výrobných technológii pre priemyselné spoločnosti, resp. aj pre spracovateľov poľnohospodárskych produktov.

Intenzita podpory je 55 % z výšky oprávnených nákladov.

Výzva je však určená iba pre najzaostalejšie regióny, ktorými aktuálne sú:

Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Kežmarok
Sabinov
Svidník
Vranov nad Topľou
Gelnica
Rožňava
Sobrance
Trebišov

Výzva pre energetické opatrenie priemyselných firiem

Dátum zverejnenia 05.10.2017
Dátum ukončenia 14/02/2018
Dotácia 200 000 EUR
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby

Výzva bude určená na:

 

 • Zateplenie fasády
 • Výmena okien, dvier a brán
 • Rekonštrukcia strechy
 • Výmena či rekonštrukcia zdroja tepla
 • Inštalácia obnoviteľných zdrojov energie
 • Rekonštrukcia osvetlenia či klimatizácie
 • Inštalácia systémov riadenia spotreby energie
 • Rekonštrukcia a modernizácia systémov stlačeného vzduchu
 • Iné opatrenia, ktoré znížia spotrebu energie vo výrobnom procese

 

Výška grantu je tento krát extrémne vysoká, až 85 % z oprávnených nákladov projektu.

 

Obmedzenia sú však nasledovné:

 • Je nutné už pred podaním žiadosti o grant, vypracovať energetický audit a to na všetky budovy a zariadenia žiadateľa,
 • Zhodnocovaný nehnuteľný majetok, musí byť vo vlastníctve žiadateľa, nájom nebude povolený žiaľ,
 • Ide o výzvu Deminimis, takže čerpať sa dá len 200 000 EUR počas posledných troch rokov. Takže môže tu byť konflikt s aktuálnymi projektmi Deminimis, napríklad na kúpu technologických celkov do výroby

Výzva č. 23 z OP KŽP – Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (obstaranie kompostérov)

Dátum zverejnenia 26.05.2017
Dátum ukončenia 31.07.2017
Dotácia 95% z oprávnených nákladov
Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce
 • Združenia obcí

Podrobnejší popis výzvy:

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/23-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-podporu-predchadzania-vzniku-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/

 

Cenová ponuka na vypracovanie ŽoNFP a projektový manažment:

1. platba: 1.800,00 EUR + DPH (po podpise Zmluvy o dielo),

2. platba: 11% z NFP  + DPH (po schválení ŽoNFP)

 

Plánovaná výzva – 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na

Dátum zverejnenia 01.11.2016
Dátum ukončenia 29.02.2016
Dotácia 1 000 000 EUR
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Oprávnená aktivita B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Plánovaná výzva – 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených n

Dátum zverejnenia 01.11.2016
Dátum ukončenia 28.02.2017
Dotácia 20 000 000 EUR
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Oprávnená aktivita A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Plánovaná výzva na ochranu životného prostredia – 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Dátum zverejnenia 01.11.2016
Dátum ukončenia 28.02.2017
Dotácia 1 000 000 EUR
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov