Výzvy 

Výzvy:  AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva pre registrované sociálne podniky

Dátum zverejnenia 15.10.2020
Dátum ukončenia 02.11.2021
Dotácia do 780 000 EUR
Kód výzvy 2/2020/§ 54 – IP SP

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

V októbri 2020 bola vyhlásená zaujímavá výzva z dielne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zameraná na podporu registrovaných sociálnych podnikov a to vo forme investičných i prevádzkových výdavkov.

 

Zaradenie výzvy a základné limity:

 • maximálna výška grantu je 720 000 EUR
 • maximálna dĺžka realizácie projektu 18 alebo 24 mesiacov (závisí od typu podpory),
 • Oprávnení žiadatelia: všetky registrované sociálne podniky, ktoré pôsobia mimo územia BA kraja,
 • Oprávneným územím je celé územie SR, okrem územia Bratislavského kraja.

 

Intenzita grantu:

Investičné výdavky – do 50 %

Prevádzkové výdavky – do 50 %

Mzdové výdavky – do 100 %

 

Podmienky:

 • žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,
 • žiadateľ nesmel za posledných 5 rokov, porušiť zákon o nelegálnom zamestnávaní,
 • žiadateľ musí mať na 20 % investície schválený úver z úverovej inštitúcie,
 • projektom sa musí sa vytvoriť aspoň 1 pracovné miesto v ekvivalente plného pracovného miesta pre nezamestnanú osobu alebo neaktívnu osobu. Musí však ísť o čistý nárast oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov,
 • príjemca pomoci musí zamestnávať (už môže byť zamestnaný aj aktuálne) aspoň 1 ďalšie pracovné miesto v ekvivalente plného pracovného miesta,
 • Integračný podnik má limit na výšku grantu 50 000 EUR + (30 000 EUR x počet novovytvorených pracovných miest),
 • Pomoc je najvyššia pre začínajúce RSP – t..j. RSP, od ktorých založenia neuplynulo viac ako 5 rokov a
 1. a) neprebral činnosť iného podniku;
 2. b) ešte neprerozdeľoval zisky;
 3. c) nevznikol v dôsledku koncentrácie.

 

 • na aspoň na 20 % výdavkov investičnej pomoci, musí mať žiadateľ už schválený investičný zámer z úverovej inštitúcie,
 • nadobudnutý kapitálový majetok musí byť poistený počas doby udržateľnosti projektu (3 roky MSP),
 • povolené systémy financovania sú refundácia a predfinancovanie a úrad má zmluvnú povinnosť poslať peniaze do 30 dní,
 • obstarávanie kapitálových výdavkov sa musí realizovať cez prieskum trhu a partnerskú dohodu, alebo cez zákon o VO, ak je subjekt obstarávateľom podľa § 7,
 • sú 4 opatrenia cez ktoré sa dá ísť:
  • 1 – investičná pomoc pre MSP – veľmi nízke intenzity pomoci
  • 2 – investičná pomoc začínajúce a iba malé podniky – najvyššie intenzity pomoci
  • 3 regionálna investičná pomoc – podpora len v zmysle mapy regionálnej investičnej pomoci
  • deminimis- vysoká intenzita ale limit deminimis max 200 000 EUR.

 

Oprávnené výdavky (predmet projektu):

 • mzdové výdavky,
 • stroje prístroje, zariadenia,
 • dopravné prostriedky,
 • prevádzkové tovary a služby,
 • max výška nákladov zákazky pri investičných výdavkoch je 100 000 EUR.

Link na výzvu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projekt-investicna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka.html?page_id=1031144

Výzva z PPA – investičná pomoc

Dátum zverejnenia 20.11.2020
Dátum ukončenia 31.03.2021
Dotácia 10 000 EUR - 30 000 EUR
Kód výzvy 50/PRV/2020

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

20.11.2020, bola vyhlásená zaujímavá výzva na z dielne PPA určená pre pestovateľov špeciálnej rastlinnej výroby a chovateľov živočíšnej výroby na obstaranie investičných výdavkov.

 

Zaradenie výzvy a základné limity:

 • výška oprávnených výdavkov je max  60 000 EUR
 • uzávierka výzvy je 31.03.2021
 • oprávnení žiadatelia: všetci pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby a chovatelia živočíšnej výroby
 • oprávneným miestom realizácie projektu je územie celého Slovenska

 

Intenzita grantu:

 • 40 % pre územie Bratislavského kraja,
 • 50 % pre zvyšok územia Slovenska,
 • + 20 % ak je žiadateľom mladý poľnohospodár, alebo je projekt realizovaný ekologickým poľnohospodárom evidovaným v ekológii na ÚKSÚP, max 70 %.

 

Podmienky:

žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,

 • žiadateľ môže podať v rámci výzvy len jednu žiadosť o grant, okrem prípadu, že jednu podá na špecializovanú rastlinnú a druhú na živočíšnu výrobu,
 • okresný úrad, odbor životného prostredia musí potvrdiť, že na investíciu nie je potrebné zisťovacie konanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. Inak musí byť predložené, resp. EJA, najneskôr pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP,
 • verejné obstarávanie musí byť súčasťou podania žiadosti o grant,
 • povoľovacie konanie stavebného úradu postačuje predložiť až po schválení projektu,
 • žiadateľ musí byť zapísaný v zozname partnerov verejného sektora, ale stačí to až pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

 

Bodové zvýhodnenie je za:

 • realizáciu špeciálnej rastlinnej výroby na ploche viac ako 0,3 ha a to čo najviac rokov,
 • odbytovanie cez organizáciu výrobcov, či lokálnym spotrebiteľom,
 • sídlo v najmenej rozvinutých okresoch SR,
 • zameranie projektov na investície súvisiace s fóliovníkmi či skleníkmi, precízne aplikovanie hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín,

 

Oprávnené výdavky (predmet projektu):

Investičné výdavky na hmotný aj nehmotný majetok, vrátane  špecializovaných vozidiel, stavieb, koncových závlahových systémov a práv duševného vlastníctva

Výzva výstavbu zariadení KVET do 20 MW

Dátum zverejnenia 18.12.2019
Dátum ukončenia 31.08.2021
Dotácia 0 - 2 500 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-P04-SC451-2019-60

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby
 • podporené budú existujúce zariadenia vysoko účinné KVET . Projekt, ktorého súčasťou je zariadenie na spaľovanie palív, bude podporený len vtedy, ak ide o
  nízkoemisné zariadenie
 • žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,
  žiadateľ nesmel za posledných 5 rokov, porušiť zákon o nelegálnom zamestnávaní,
 • ak je žiadateľom obec, musí mať schválený program rozvoja obce,
  nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt realizovaný.
 • dlhodobý majetok (napr. energetické zariadenia), ktorý je nadobudnutý, zrekonštruovaný, zhodnotený alebo inak spolufinancovaný z NFP poskytnutého v rámci tejto výzvy, musí byť počas celej doby realizácie hlavnej aktivity projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu (3 roky), vo výlučnom vlastníctve žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii týchto vzťahov. Takýto majetok nemôže byť v podielovom vlastníctve žiadateľa, ani v nájme žiadateľa a nesmie na ňom viaznuť záložné právo.

Výzva na podporu tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov

Dátum zverejnenia 22.05.2020
Dátum ukončenia 31.12.2021
Dotácia 10 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Oprávnené sú projekty zamerané na:

 • výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív (pričom len v tomto prípade musí prísť k náhrade alebo prebudovaniu pôvodne
  existujúceho zdroja, nesmie vzniknúť projektom nový zdroj),
 • výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
 • výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
  o výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.
 • podporované budú najmä projekty na výstavbu zariadení na výrobu tepla a tým budú zvýhodnené tepelné čerpadlá, zariadenia využívajúce geotermálnu energiu a zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla.
 • Intenzita grantu je až 85 % oprávnených nákladov.

Výzva na zhodnocovanie a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov

Dátum zverejnenia 31.10.2016
Dátum ukončenia 31.12.2021
Dotácia 0 - 12 500 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Predmetom projektov môže byť obstaranie technického vybavenia či softvérového vybavenia, v súvislosti so spracovaním nie nebezpečných odpadov na nové produkty. Výška dotácie závisí od regiónu a veľkosti podniku. Maximálna výška je stanovená na 55 %.

Výzva na rekonštrukciu rozvodov tepla

Dátum zverejnenia 29.03.2019
Dátum ukončenia 31.12.2021
Dotácia 0 - 6 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Výzva je určená na rekonštrukciu rozvodov tepla pre správcov tejto tepelnej infraštruktúry. Výška dotácie je až 85 %.

Výzva pre projekty energetickej efektívnosti SP

Dátum zverejnenia 20.12.2018
Dátum ukončenia 31.12.2021
Dotácia 200 000 EUR - 2 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy z každého odvetvi priemyslu. Predmetom projektu môžu byť takmer akékoľvek náklady, ktorých výsledkom bude zníženie spotreby energie pri výrobnom procese. Najčastejším predmetom investície býva zateplenie fasády, strechy, podlahy, inštalácia FVE, výmena zdroja tepla, rozvodov tepla, výmena okien, dverí, brán, inštalácia systému riadenia spotreby energie a iné.

Výzva pre projekty energetickej efektívnosti DM

Dátum zverejnenia 18.12.2019
Dátum ukončenia
Dotácia 20 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421- 2019-59

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy z každého odvetvi priemyslu. Predmetom projektu môžu byť takmer akékoľvek náklady, ktorých výsledkom bude zníženie spotreby energie pri výrobnom procese. Najčastejším predmetom investície býva zateplenie fasády, strechy, podlahy, inštalácia FVE, výmena zdroja tepla, rozvodov tepla, výmena okien, dverí, brán, inštalácia systému riadenia spotreby energie a iné.