Výzvy 

Výzvy:  AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva na zhodnocovanie a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov

Dátum zverejnenia 31.10.2016
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 0 - 12 500 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Predmetom projektov môže byť obstaranie technického vybavenia či softvérového vybavenia, v súvislosti so spracovaním nie nebezpečných odpadov na nové produkty. Výška dotácie závisí od regiónu a veľkosti podniku. Maximálna výška je stanovená na 55 %.

Výzva pre zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva

Dátum zverejnenia 27.12.2017
Dátum ukončenia 15.10.2019
Dotácia 10 000 EUR - 100 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre orgány územnej samosprávy a neziskové organizácie. Projekt môže byť zameraný na obstaranie hardvéru či softvéru, ďalej na obstaranie poradenských služieb, školení, či výdavky v súvislosti so mzdami vlastných zamestnancov.

Výzva na rekonštrukciu rozvodov tepla

Dátum zverejnenia 29.03.2019
Dátum ukončenia 30.08.2019
Dotácia 0 - 6 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Výzva je určená na rekonštrukciu rozvodov tepla pre správcov tejto tepelnej infraštruktúry. Výška dotácie je až 85 %.

Výzva pre sociálne inovácie v priemysle

Dátum zverejnenia 03.06.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 20 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Predmetom projektov bude obstaranie technologického vybavenia, práv duševného vlastníctva, mzdové výdavky a pod.. Zameranie projektov však bude smerované k témam ako je ochrana životného prostredia, ochrana osôb s osobitnými potrebami a pod.

Výzva pre stredné umelecké školy a konzervatóriá

Dátum zverejnenia 03.06.2019
Dátum ukončenia 30.09.2019
Dotácia 0 - 1 000 000
Kód výzvy zatiaľ neurčený

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Predmetom projektu bude úprava učebných osnov stredných umeleckých škôl, vrátane obstarania nového vybavenia odborných učební

Výzva pre projekty energetickej efektívnosti SP

Dátum zverejnenia 20.12.2018
Dátum ukončenia 31/12/2019
Dotácia 200 000 EUR - 2 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy z každého odvetvi priemyslu. Predmetom projektu môžu byť takmer akékoľvek náklady, ktorých výsledkom bude zníženie spotreby energie pri výrobnom procese. Najčastejším predmetom investície býva zateplenie fasády, strechy, podlahy, inštalácia FVE, výmena zdroja tepla, rozvodov tepla, výmena okien, dverí, brán, inštalácia systému riadenia spotreby energie a iné.

Výzva pre projekty energetickej efektívnosti DM

Dátum zverejnenia 29.09.2017
Dátum ukončenia 28.06.2019
Dotácia 20 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy z každého odvetvi priemyslu. Predmetom projektu môžu byť takmer akékoľvek náklady, ktorých výsledkom bude zníženie spotreby energie pri výrobnom procese. Najčastejším predmetom investície býva zateplenie fasády, strechy, podlahy, inštalácia FVE, výmena zdroja tepla, rozvodov tepla, výmena okien, dverí, brán, inštalácia systému riadenia spotreby energie a iné.

Výzva pre inteligentné inovácie v priemysle

Dátum zverejnenia 20.12.2018
Dátum ukončenia 30/09/2019
Dotácia 100 000 EUR - 3 000 000 EUR
Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určené pre priemyselné spoločnosti z rôznych odvetví priemyslu. Predmetom projektu môže byť kúpa výrobných zariadení, vrátane softvérov, či práv duševného vlastníctva. Výška dotácie je závislá od regiónu a veľkosti podniku. Maximálna výška grantu je 50 %. Ide zrejme o poslednú výzvu na kúpu technologického vybavenia pre priemyselné firmy.