Výzvy 

Výzvy:  AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva na zriadenie a prevádzku operačných skupín EIP

Dátum zverejnenia 01.10.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 100 % z výška oprávnených nákladov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Podporované oblasti:

o   Lepšie prepojenie výskumu s poľnohospodárskou praxou;

o   Širšie používanie inovačných opatrení, rýchlejšie zavedenie inovačných riešení do praxe;

Podpora tvorby spoločných vedeckých a rozvojových klastrov a zakladanie operačných skupín v rámci Európskeho inovačného partnerstva (EIP) vrátane podpory investičných aktivít. Operačné skupiny EIP môžu byť zamerané na tvorbu pilotných projektov; vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva; spoluprácu medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu, ktoré súvisia s vidieckym cestovným ruchom, a/alebo ich uvádzania na trh.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

o   Veľké podniky

o   Malé a stredné podniky

o   Mimovládne organizácie

Výzva na budovanie širokopásmového internetu

Dátum zverejnenia 01.10.2019
Dátum ukončenia 28.02.2020
Dotácia 100 % z oprávnených nákladov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Podporované oblasti:

o   Vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu;

o   Budovanie širokopásmovej infraštruktúry.

 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

Obce vo vidieckych oblastiach do 500 obyvateľov (biele miesta pokrytia širokopásmovým internetom) a združenia týchto obcí

Výzva na investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

Dátum zverejnenia 01.10.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 80 % u právnených nákladov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde, konkrétne sú oprávnené tie činnosti, ktoré sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou a rekonštrukciou lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest.

 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

obhospodarovatelia lesa s výmerou aspoň 10ha

 

Výzva na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Dátum zverejnenia 27.09.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 100 % z oprávnených nákladov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Podporované oblasti:

Výzva podporuje obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami, konkrétne:

  • projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;
  • projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;
  • projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

obhospodarovatelia lesa

Výzva zameraná na investcie, obnovu lesov, pilotné projekty, prístup k lesnej pôde

Dátum zverejnenia 27.09.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 50 % z oprávnených nákaldov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Podporované oblasti:

o   Investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov. Ozdravné opatrenie pre lesníkov, napr.:

 1. umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.
 2. budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie –mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
 3. zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov, a to hlavne:
 • výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkým pôtik kapcavý, sova obyčajná, sova dlhochvostá) a hmyzožravé spevavce;
 • výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu chránených druhov živočíchov.
 1. vypracovanie PSoL pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva).

 

Preplácať sa budú: hmotné aj nehmotné investície, aj iné náklady

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

obhospodarovatelia lesa

Výzva na poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

Dátum zverejnenia 27.09.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 100 % - účastník za účasť na školení neplatí
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby

Podporované oblasti:

Poradenské služby pre poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa – poradenstvo je určené MSP podnikajúcim vo vidieckym oblastiach.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

lesníci, Malé a stredné podniky, neziskové organizácie

Výzva na podporu akcie odborného vzdelávania a získania zručností

Dátum zverejnenia 27.09.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 100 % z výšky oprávnených nákladov
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Podporované oblasti:

o   Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií;

o   Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov;

o   Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod;

o   Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest a ďalšie.

 

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 

Oprávnení žiadatelia:

živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, malé a stredné podniky, neziskové organizácie

Výzva na podporu spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektami

Dátum zverejnenia 27.09.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Dotácia 100 % z oprávnených nákladov
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby

Podporované oblasti:

 1. Podporená bude spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi (mikropodnikmi) v odvetví

poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, sektore lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu pri organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu.

 1. Cieľom je prostredníctvom spolupráce zvýšiť efektivitu vykonávaných činností.

 

Preplácať sa budú:

 • náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a vypracovanie podnikateľského plánu alebo inej stratégie miestneho rozvoja;
 • náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho územného projektu;
 • prevádzkové náklady na spoluprácu;
 • priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, plánu v oblasti životného prostredia, alebo na iné činnosti zamerané na inovácie, vrátane testovania, resp.
 • nevyhnutných investičných nákladov.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj

Oprávnení žiadatelia:

samostatne hospodáriaci roľníci, malé a stredné podniky a pod., aspoň 5 subjektov.

Výzva na zelené inovácie a vrejnoprospešné technológie

Dátum zverejnenia 31.12.2019
Dátum ukončenia 31.03.2020
Dotácia zrejme do 200 000 EUR, podpora zrejme aspoň 50 %
Kód výzvy zatiaľ neurčené

V rámci programovej oblasti Rozvoj obchodu, inovácií a MSP program podporí výstup „Zvýšená konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci ťažiskových oblastí: zelené inovácie v priemysle, verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“ prostredníctvom minimálne dvoch otvorených výziev na predkladanie žiadostí o projekt zameraných na podporu podnikov pri rozvoji, aplikovaní a komercializácii zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb; v zozeleňovaní ich obchodnej prevádzky; v inovovaní verejnoprospešných technológií riešení a procesov a v inovovaní pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Výstup bude podporený aj prostredníctvom schémy malých grantov (SMG). SMG č. 1 sa zameria na podporu startupov v rozvoji podnikania, a to napríklad investíciami do rozvoja a do technológií/strojov/zariadení.

Investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Dátum zverejnenia 01.01.2020
Dátum ukončenia 31.03.2020
Dotácia zatiaľ neurčené
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

 Investície do infraštruktúry súvisiace s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva