Výzvy 

Výzvy:  AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva na zelené inovácie a vrejnoprospešné technológie

Dátum zverejnenia 31.12.2019
Dátum ukončenia 31.03.2020
Dotácia zrejme do 200 000 EUR, podpora zrejme aspoň 50 %
Kód výzvy zatiaľ neurčené

V rámci programovej oblasti Rozvoj obchodu, inovácií a MSP program podporí výstup „Zvýšená konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci ťažiskových oblastí: zelené inovácie v priemysle, verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“ prostredníctvom minimálne dvoch otvorených výziev na predkladanie žiadostí o projekt zameraných na podporu podnikov pri rozvoji, aplikovaní a komercializácii zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb; v zozeleňovaní ich obchodnej prevádzky; v inovovaní verejnoprospešných technológií riešení a procesov a v inovovaní pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Výstup bude podporený aj prostredníctvom schémy malých grantov (SMG). SMG č. 1 sa zameria na podporu startupov v rozvoji podnikania, a to napríklad investíciami do rozvoja a do technológií/strojov/zariadení.

Investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Dátum zverejnenia 01.01.2020
Dátum ukončenia 31.03.2020
Dotácia zatiaľ neurčené
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

 Investície do infraštruktúry súvisiace s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Výzva na začatie podnikania na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Dátum zverejnenia 31.10.2019
Dátum ukončenia 31.01.2020
Dotácia 15 000 EUR, výška dotácie 100 % - paušálna platba
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Začiatok činnosti mladých poľnohospodárskych podnikov

Výzva na začatie podnikania mladých farmárov

Dátum zverejnenia 31.10.2019
Dátum ukončenia 31.01.2020
Dotácia 50 000 EUR, výška dotácie 100 %
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Pomoc pri začatí podnikateľskej činnosti zameranej na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu

Výzva zameraná na zamestnávanie mladých rómov

Dátum zverejnenia 01.11.2019
Dátum ukončenia 30.04.2020
Dotácia 50 000 EUR - 1 000 000 EUR, výška dotácie 95 % až 100 %
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

  mzdové výdavky na podporu zamestnávania rómov, zrejme vo výške minimálnej mzdy

  investičné výdavky (obstaranie technológii, či nehmotného investičného majetku)

  administrácia projektu vo forme paušálnej sadzby

Výzva pre kreatívny a kultúrny priemysel – decentralizovaná podpora

Dátum zverejnenia 01.11.2019
Dátum ukončenia 29.02.2020
Dotácia 20 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Predmetom výzvy bude podpora subjektov z oblasti kultúrneho i kreatívneho priemyslu. Medzi oprávnené náklady projektu budú patriť napríklad: investície do technológií, marketingových aktivít, rekonštrukcie priestorov. Oprávneným územím na poskytnutie pomoci bude celé územie SR, okrem Bratislavského kraja. Výška podpory je odhadovaná na 50-80 % z oprávnených nákladov projektu.