Výzvy 

Výzvy:  AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva na zelené inovácie a vrejnoprospešné technológie

Dátum zverejnenia 31.12.2019
Dátum ukončenia 31.03.2020
Dotácia zrejme do 200 000 EUR, podpora zrejme aspoň 50 %
Kód výzvy zatiaľ neurčené

V rámci programovej oblasti Rozvoj obchodu, inovácií a MSP program podporí výstup „Zvýšená konkurencieschopnosť slovenských podnikov v rámci ťažiskových oblastí: zelené inovácie v priemysle, verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“ prostredníctvom minimálne dvoch otvorených výziev na predkladanie žiadostí o projekt zameraných na podporu podnikov pri rozvoji, aplikovaní a komercializácii zelených technológií, procesov, riešení, produktov alebo služieb; v zozeleňovaní ich obchodnej prevádzky; v inovovaní verejnoprospešných technológií riešení a procesov a v inovovaní pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Výstup bude podporený aj prostredníctvom schémy malých grantov (SMG). SMG č. 1 sa zameria na podporu startupov v rozvoji podnikania, a to napríklad investíciami do rozvoja a do technológií/strojov/zariadení.

Investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Dátum zverejnenia 01.01.2020
Dátum ukončenia 31.03.2020
Dotácia zatiaľ neurčené
Kód výzvy zatiaľ neurčené

Oprávnení žiadatelia

  • Fyzické osoby
  • Právnické osoby

 Investície do infraštruktúry súvisiace s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva