Výzvy 

Výzvy:  AktuálnePlánovanéUkončené

Výzva na obstaranie priemyselných technológii – regionálna investičná pomoc

Dátum zverejnenia 30.04.2021
Dátum ukončenia 31.12.2021
Dotácia zrejme od 100 000 do 3 000 000
Kód výzvy

Oprávnení žiadatelia

 • Právnické osoby

Info list k obstaraniu výrobných technológii a k tvorbe pracovných miest, v rámci regionálnej investičnej pomoci na Slovensku

 

Formy investičnej pomoci sú:

 1. Dotácia na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok
 2. Úľavy na dani z príjmov
 3. Príspevok na vytvorené pracovné miesta po dobu 24 mesiacov
 4. Prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za zvýhodnenú cenu

 

Podmienky žiadateľa o investičnú pomoc:

 • Sídlo, alebo miesto podnikania na území Slovenska,
 • Je zapísaný v živnostenskom alebo obchodnom registri,
 • Nemá daňové, či colné nedoplatky, nedoplatky na odvodoch do sociálnej či zdravotných poisťovní, neporušil zákaz nelegálnej práce, či bol on, alebo jeho štatutárny zástupca právoplatne odsúdený za vybrané trestné činy ekonomickej povahy,
 • Nie je podnikom ťažkostiach, nie je v konkurze, či v likvidácii,
 • Je zapísaný do 45 dní odo dňa podania žiadosti o investičnú pomoc v registra partnerov verejného sektora.

 

Podmienky poskytnutia pomoci:

 • Ak je predmetom poskytnutia pomoci priemyselná prevádzka, musí ísť o jednu z nasledovných možností:
  • zriadenie novej prevádzkarne,

 

 • rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne
  • vtedy musí prísť k nárastu objemu výroby aspoň o 15 % oproti priemeru predchádzajúcich troch rokov),

 

 • diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo služby, ktoré tam doposiaľ neboli vyrábané
  • oprávnené náklady musia prevyšovať účtovnú hodnotu znovu použitého dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zaevidovanú v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k začatiu prác na investičnom zámere, najmenej o 200 %.

 

 • zásadná zmenu výrobného procesu
  • Len ak ide o investičnú pomoc poskytnutú veľkému podniku na zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, oprávnené náklady musia prevyšovať odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku súvisiaceho s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas troch účtovných období, ktoré predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bola žiadosť doručená ministerstvu hospodárstva.

 

 • Ak ide o všetky vyššie uvedené druhy investícií, okrem zriadenia novej prevádzkarne, prijímateľ je povinný počas realizácie investičného zámeru a počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik a počas troch rokov, ak ide o MSP, zachovať pracovné miesta v počte zodpovedajúcom priemeru za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva.

 

 • Technologické celky tvoriace predmet projektu musia spĺňať určitý stupeň inteligencie a súvisieť s tzv. relevantnými technológiami, ktoré sú špecifikované v tabuľke nižšie.
 • Ak sú predmetom projektu technologické zariadenia, väčšina z nich musia byť nové, pričom za nové sa považujú zariadenia, ktoré nie sú staršie ako dva roky a ktoré doposiaľ neboli odpisované.
 • Práce na investičnom zámere, sa nesmú začať pred podaním žiadosti o investičnú pomoc . Za začiatok prác sa považuje situácia, keď je investícia nezvratná (t.j. napr. objednanie stavebných prác, či dlhodobého majetku). Kúpa pozemku a prípravné práce, ako je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, či získanie povolení sa nepovažuje za začatie prác.
 • Technologické celky musia byť využívané výhradne žiadateľom po dobu piatich rokov pri veľkom podniku a troch rokov pri malom alebo strednom podniku (ďalej len „MSP“).
 • Oprávneným nákladom je aj prenájom pozemkov či nových budov, ktoré musia byť v rámci projektu využívané aspoň päť rokov (pri veľkom podniku) a tri roky pri MSP.
 • Oprávneným nákladom je aj prenájom strojov, prístrojov zariadení, za podmienky, že po uplynutí nájmu ich žiadateľ odkúpi.
 • Pri väčšine druhov pomoci, nie je nevyhnutné vytvárať pracovné miesta,
 • Podpora vo forme príspevku na vytvorené pracovné miesta, je oprávnená iba ak príde ak príde k čistému nárastu počtu zamestnancov žiadateľa.
 • Pracovné miesta, v súvislosti s realizáciou projektu, musia byť vytvorené najneskôr do troch rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, alebo aj skôr ak to bude uvedené v rozhodnutí o schválení zámeru.
 • Všetky deklarované pracovné miesta, musia byť udržané päť rokov od ich vytvorenia v prípade veľkých podnikov a tri roky v prípade MSP.
 • Proces schvaľovania trvá cca 3 – 5 mesiacov.

 

Investovanie do prioritných oblastí priemyslu je výhodou, resp. podmienkou pre preinvestovanie v oblasti výrobných technológii vo výške menej ako 1 000 000 EUR.

Prioritné oblasti sú nasledovné:

Na priradenie zámeru k prioritnej oblastí stačí, ak aspoň 75 % výroby je na túto oblasť zameraná, alebo vieme preukázať priamy či nepriamy odberateľský vzťah s podnikmi, ktoré pôsobia v prioritnej oblasti.

V prípade mikropodniku a malého podniku – možné zvýšiť o 20 % a v príde stredného podniku o 10 %.

Naše skúsenosti:

Od roku 2006 poskytujeme poradenstvo pri žiadostiach o grantové financovanie rôznych projektov, predovšetkým priemyselnej povahy. Zameriavame sa na viaceré finančné nástroje, najmä na fondy EŠIF, regionálnu investičnú pomoc, Nórsky finančný mechanizmus a iné. Úspešne sme pre našich klientov  realizovali už viac ako 200 projektov v hodnote viac ako 35 mil. EUR.

Výzva pre registrované sociálne podniky

Dátum zverejnenia 15.10.2020
Dátum ukončenia 02.11.2021
Dotácia do 780 000 EUR
Kód výzvy 2/2020/§ 54 – IP SP

Oprávnení žiadatelia

 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

V októbri 2020 bola vyhlásená zaujímavá výzva z dielne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zameraná na podporu registrovaných sociálnych podnikov a to vo forme investičných i prevádzkových výdavkov.

 

Zaradenie výzvy a základné limity:

 • maximálna výška grantu je 720 000 EUR
 • maximálna dĺžka realizácie projektu 18 alebo 24 mesiacov (závisí od typu podpory),
 • Oprávnení žiadatelia: všetky registrované sociálne podniky, ktoré pôsobia mimo územia BA kraja,
 • Oprávneným územím je celé územie SR, okrem územia Bratislavského kraja.

 

Intenzita grantu:

Investičné výdavky – do 50 %

Prevádzkové výdavky – do 50 %

Mzdové výdavky – do 100 %

 

Podmienky:

 • žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,
 • žiadateľ nesmel za posledných 5 rokov, porušiť zákon o nelegálnom zamestnávaní,
 • žiadateľ musí mať na 20 % investície schválený úver z úverovej inštitúcie,
 • projektom sa musí sa vytvoriť aspoň 1 pracovné miesto v ekvivalente plného pracovného miesta pre nezamestnanú osobu alebo neaktívnu osobu. Musí však ísť o čistý nárast oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov,
 • príjemca pomoci musí zamestnávať (už môže byť zamestnaný aj aktuálne) aspoň 1 ďalšie pracovné miesto v ekvivalente plného pracovného miesta,
 • Integračný podnik má limit na výšku grantu 50 000 EUR + (30 000 EUR x počet novovytvorených pracovných miest),
 • Pomoc je najvyššia pre začínajúce RSP – t..j. RSP, od ktorých založenia neuplynulo viac ako 5 rokov a
 1. a) neprebral činnosť iného podniku;
 2. b) ešte neprerozdeľoval zisky;
 3. c) nevznikol v dôsledku koncentrácie.

 

 • na aspoň na 20 % výdavkov investičnej pomoci, musí mať žiadateľ už schválený investičný zámer z úverovej inštitúcie,
 • nadobudnutý kapitálový majetok musí byť poistený počas doby udržateľnosti projektu (3 roky MSP),
 • povolené systémy financovania sú refundácia a predfinancovanie a úrad má zmluvnú povinnosť poslať peniaze do 30 dní,
 • obstarávanie kapitálových výdavkov sa musí realizovať cez prieskum trhu a partnerskú dohodu, alebo cez zákon o VO, ak je subjekt obstarávateľom podľa § 7,
 • sú 4 opatrenia cez ktoré sa dá ísť:
  • 1 – investičná pomoc pre MSP – veľmi nízke intenzity pomoci
  • 2 – investičná pomoc začínajúce a iba malé podniky – najvyššie intenzity pomoci
  • 3 regionálna investičná pomoc – podpora len v zmysle mapy regionálnej investičnej pomoci
  • deminimis- vysoká intenzita ale limit deminimis max 200 000 EUR.

 

Oprávnené výdavky (predmet projektu):

 • mzdové výdavky,
 • stroje prístroje, zariadenia,
 • dopravné prostriedky,
 • prevádzkové tovary a služby,
 • max výška nákladov zákazky pri investičných výdavkoch je 100 000 EUR.

Link na výzvu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projekt-investicna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka.html?page_id=1031144

Výzva výstavbu zariadení KVET do 20 MW

Dátum zverejnenia 18.12.2019
Dátum ukončenia 31.08.2021
Dotácia 0 - 2 500 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-P04-SC451-2019-60

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby
 • podporené budú existujúce zariadenia vysoko účinné KVET . Projekt, ktorého súčasťou je zariadenie na spaľovanie palív, bude podporený len vtedy, ak ide o
  nízkoemisné zariadenie
 • žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,
  žiadateľ nesmel za posledných 5 rokov, porušiť zákon o nelegálnom zamestnávaní,
 • ak je žiadateľom obec, musí mať schválený program rozvoja obce,
  nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt realizovaný.
 • dlhodobý majetok (napr. energetické zariadenia), ktorý je nadobudnutý, zrekonštruovaný, zhodnotený alebo inak spolufinancovaný z NFP poskytnutého v rámci tejto výzvy, musí byť počas celej doby realizácie hlavnej aktivity projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu (3 roky), vo výlučnom vlastníctve žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii týchto vzťahov. Takýto majetok nemôže byť v podielovom vlastníctve žiadateľa, ani v nájme žiadateľa a nesmie na ňom viaznuť záložné právo.

Výzva na podporu tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov

Dátum zverejnenia 22.05.2020
Dátum ukončenia 31.12.2021
Dotácia 10 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Oprávnené sú projekty zamerané na:

 • výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív (pričom len v tomto prípade musí prísť k náhrade alebo prebudovaniu pôvodne
  existujúceho zdroja, nesmie vzniknúť projektom nový zdroj),
 • výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
 • výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
 • výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
  o výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.
 • podporované budú najmä projekty na výstavbu zariadení na výrobu tepla a tým budú zvýhodnené tepelné čerpadlá, zariadenia využívajúce geotermálnu energiu a zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla.
 • Intenzita grantu je až 85 % oprávnených nákladov.

Výzva na zhodnocovanie a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov

Dátum zverejnenia 31.10.2016
Dátum ukončenia 31.12.2021
Dotácia 0 - 12 500 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Predmetom projektov môže byť obstaranie technického vybavenia či softvérového vybavenia, v súvislosti so spracovaním nie nebezpečných odpadov na nové produkty. Výška dotácie závisí od regiónu a veľkosti podniku. Maximálna výška je stanovená na 55 %.

Výzva na rekonštrukciu rozvodov tepla

Dátum zverejnenia 29.03.2019
Dátum ukončenia 31.12.2021
Dotácia 0 - 6 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Mestá a obce
 • Právnické osoby

Výzva je určená na rekonštrukciu rozvodov tepla pre správcov tejto tepelnej infraštruktúry. Výška dotácie je až 85 %.

Výzva pre projekty energetickej efektívnosti SP

Dátum zverejnenia 20.12.2018
Dátum ukončenia 31.12.2021
Dotácia 200 000 EUR - 2 000 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy z každého odvetvi priemyslu. Predmetom projektu môžu byť takmer akékoľvek náklady, ktorých výsledkom bude zníženie spotreby energie pri výrobnom procese. Najčastejším predmetom investície býva zateplenie fasády, strechy, podlahy, inštalácia FVE, výmena zdroja tepla, rozvodov tepla, výmena okien, dverí, brán, inštalácia systému riadenia spotreby energie a iné.

Výzva pre projekty energetickej efektívnosti DM

Dátum zverejnenia 18.12.2019
Dátum ukončenia
Dotácia 20 000 EUR - 200 000 EUR
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC421- 2019-59

Oprávnení žiadatelia

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby

Výzva je určená pre priemyselné firmy z každého odvetvi priemyslu. Predmetom projektu môžu byť takmer akékoľvek náklady, ktorých výsledkom bude zníženie spotreby energie pri výrobnom procese. Najčastejším predmetom investície býva zateplenie fasády, strechy, podlahy, inštalácia FVE, výmena zdroja tepla, rozvodov tepla, výmena okien, dverí, brán, inštalácia systému riadenia spotreby energie a iné.