Štrukturálne fondy 

Štrukturálne fondy

Na čo slúžia štrukturálne fondy

Významným nástrojom Európskej únie sú štrukturálne fondy, ktoré majú slúžiť na vzájomné vyrovnávanie rozdielov v ekonomickej sile jednotlivých regiónov a to na úrovni národnej i nadnárodnej. Z tohto dôvodu získavajú slabšie štáty EÚ viac zdrojov v prepočte na počet obyvateľov, ako silné ekonomiky. Z rovnakého dôvodu sú aj rozvinutejšie regióny Slovenska, najmä Bratislavský kraj, výrazne obmedzené v oblasti čerpania štrukturálnych fondov.

Programové obdobie 2014-2020

Eurofondy - zvýšíme vašu úspešnosť na ich získanie

Aktuálne programové obdobie je rozdelené do nasledovných operačných programov:

  1. Výskum a inovácie,
  2. Kvalita Životného prostredia,
  3. Integrovaná infraštruktúra,
  4. Integrovaný regionálny operačný program,
  5. Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia,
  6. Efektívna verejná správa.

 

Ako prebieha projekt od zrodu myšlienky

nenávratný finančný príspevok, ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP

Vyhlásenie výzvy

Po vyhlásení výzvy na určitú oblasť podnikania, v ktorej budú podrobne špecifikovaní oprávnení prijímatelia i oprávnené projekty, je možné žiadateľom o grant, registrovať svoje žiadosti cez systém ITMS aj v listinnej podobe. Po uzavretí výzvy, ktoré nastane spravidla po uplynutí 3-5 mesiacov, začína proces hodnotenia žiadostí.

Hodnotenie žiadostí

Každá žiadosť sa hodnotí vo viacerých kolách. Implementačná agentúra, ktorá žiadosti hodnotí, zväčša dožiadava od žiadateľov ďalšie informácie ešte počas hodnotiaceho procesu. V prípade, že je projekt schválený, pristúpi implementačná agentúra k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP medzi úspešným žiadateľom, z ktorého sa týmto stáva prijímateľ.

Pred realizáciou projektu

Pri každom z projektov je nutné vykonať verejné obstarávanie. Až po jeho overení implementačnou agentúrou, môže prijímateľ pristúpiť k samotnej realizácií projektu. Po jeho ukončení, niekedy ešte predtým, musí prijímateľ požiadať o príspevok na projekt formou žiadosti o platbu.

Proces žiadosti o platbu

Po žiadosti o platbu so všetkými prílohami, začína proces konania o žiadosti o platbu, ktorý trvá zväčša niekoľko týždňov. Na konci tohto procesu je suma grantu pripísaná na bankový účet prijímateľa a projekt je ukončený.

5 rokov od ukončenia projektu

Je prijímateľ povinný podávaťzväčša každý rok monitorovaciu správu, v ktorej informuje implementačnú agentúru o výsledkoch projektu.

Ako uspieť so svojim projektom

Proces žiadosti o grant a samotná implementácia projektu je skutočne zložitý proces, najmä pre subjekty, ktoré sa venujú svojej riadnej činnosti a žiadosť o grant ešte nepodávali. Okrem toho, celý proces obsahuje množstvo informácií, ktoré sú špecifické pre každú výzvu a úspešnosť podania projektu, do veľkej miery závisí od praxe v oblasti štrukturálnych fondov. Inými slovami, je dôležité vedieť podať informácie tak, aby ich hodnotitelia mohli hodnotiť vyšším počtom bodov. Je tiež nutné všetky informácie, ktoré hodnotiteľ potrebuje, v žiadosti o grant špecifikovať a špecifikovať ich správne.

Častým dôvodom neúspechu žiadosti o grant je zdanlivo malicherná formálna vada, ktorá projekt vylúči z procesu hodnotenia. Svojimi službami sa snažíme úplne eliminovať formálne vady projektov a snažíme sa o získanie a správne prezentovanie potrebných informácií o žiadateľovi a jeho projektovom zámere. Chcem vedieť viac informácií

Zamerania projektov